طب کار

اگر نیازمند مشاوره پزشکی خوب در زمینه های بیماریهای شغلی و بیماریهای ناشی از محیط کار ، بیماریهای ناشی از کار، بهداشت کار ،صاحبان مشاغل فنی ، کشاورزان ، معدن کاران ، رانندگان ، قالیبافان و بسیاری از اقشاردیگر ، زنان خانه دار ، افراد و گروههای پرخطر ، تماس بامواد و فرآیندهای خطر زا در محیط کار ، هستید، میتوانید از متخصصین این حوزه وقت، جهت انجام مشاوره پزشکیِ آنلاین بگیرید.

طب کار