بیماری های روماتیسمی (روماتولوژی)

اگر سوال در زمینه بیماریهای التهابی و روماتیسمی بافت همبند و مفاصل شامل آرتریت روماتوئید لوپوس تب روماتیسمی بیماریهای خود ایمنی درد مفاصل خشکی مفاصل بیماری های بافت ها و نسوج همبند اسکلرودرمی و سایر مشکلات مربوطه سوال دارید، میتونید از متخصصین این حوزه پس از تعیین وقت به صورت مشاوره آنلاین تصویری بپرسید.

بیماری های روماتیسمی (روماتولوژی)