معصومه اسکندری

کارشناس ارشد مشاوره خانواده مدت زمان هر مشاوره ۴۵دقیقه

نظام پزشکی :13591

درباره معصومه اسکندری

کارشناس ارشد مشاوره خانواده از دانشگاه خوارزمی تهران/عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران/

رزرو وقت مشاوره آنلاین از معصومه اسکندری