پشتیبانی سلامت بدون مرز

آخرین روش های درمان بیماری ویروس کرونا – COVID19 پاییز ۹۹

?? پروتکل درمان بیماران کووید ۱۹ دانشکده پزشکی ویرجینیای شرقی آمریکا

?? پیشگیری (با اطلاعات محدود)

1⃣ ملاتونین ۰.۳ میلی روزانه تا ۲ میلی
2⃣ ویتامین D3 با دز ۲۰۰۰ تا ۴۰۰۰ روزانه
3⃣ویتامین C با دز ۵۰۰ میلیگرم دوبار در روز و Quercetin با دز ۲۵۰ میل روزانه
4⃣ زینک ۵۰ تا ۷۵ میلی روزانه
5⃣فاموتیدین ۲۰ تا ۴۰ میلی روزانه
6⃣در حال تحقیق : اسپری بینی انترفرون آلفا برای کادر درمان
7⃣ در مرحله تحقیق : Ivermectin برای پس از مواجهه

???????

??بیماران با علایم خفیف در منزل

1⃣ ویتامین C ۵۰۰ دوبار در روز و کپسول Quercetin دز ۲۵۰تا ۵۰۰ دوبار در روز
2⃣ زینک ۷۵ تا ۱۰۰ میلی روزانه
3⃣ ملاتونین ۶ تا ۱۲ میلی شبانه
4⃣ویتامین د۳ دز ۲۰۰۰ تا ۴۰۰۰ میلی روزانه
5⃣ آسپرین ۸۱-۳۲۵
6⃣ فاموتیدین ۴۰ میلی دوبار در روز

?? می بایست بیماران در منزل پالس اکسیمتری شوند و در صورت اکسیژن زیر ۹۴ بستری شوند
????????

???بیماران با علایم خفیف بستری

1⃣ ویتامین C با دز ۵۰۰ میلی هر شش ساعت + کپسول Quercetin دز ۲۵۰ تا ۵۰۰ دوبار در روز
2⃣ زینک ۷۵ تا ۱۰۰ میلی روزانه
3⃣ ملاتونین ۶ تا ۱۲ میلی شبانه
4⃣ ویتامین د۳ با دز ۲۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰ تک دز (جایگزین کلسیفرول ۲۵۰ تا ۵۰۰ میکروگرم تک دز) – سپس دز ۲۰۰۰۰ هفتگی (یا کلسیفرول ۲۰۰ هفتگی) تا روز ترخیص از بیمارستان
5⃣ انوکساپارین روزانه ۶۰ میلی
6⃣ فاموتیدین ۴۰ میلی دوبار در روز
7⃣ متیل پردنیزولون ۴۰ میلی دوبار در روز در صورت عدم پاسخ ۸۰ میلی دوبار در روز
8⃣ آماده انتقال زود به آی سی یو

?????????

??? درمان بیماران بستری در آی سی یو

1⃣ متیل پردنیزولون ۸۰ میلی دز اولیه و سپس ۴۰ میلی هر ۱۲ ساعت برای حداقل هفت روز و تا خروج از آی سی یو. در صورت عدم پاسخ ۸۰ میلی هر ۱۲ ساعت

2⃣ ویتامین سی ۳ گرم IV هر شش ساعت برای حداقل هفت روز و تا خروج از آی سی یو. با چک دقیق قند خون

3⃣ درمان کامل آنتی کواگولان (در صورت عدم وجود کنتراندیکاسیون)
انوکساپارین 1 mg/kg sc هر ۱۲ ساعت

⏏در صورت کلیرانس کراتینین زیر ۳۰ ادجاست دز
⏏در صورت کلیرانس زیر ۱۵ هپارین.

☸ نکته : قطع زودرس ویتامین سی و کورتیکواسترویید فرد را دچار rebound effect میکند
????????

??? درمان تکمیلی آی سی یو

1⃣ ملاتونین ۶-۱۲ میلی شبانه
2⃣ فاموتیدین ۴۰ تا ۸۰ میلی دوبار در روز (۲۰ تا ۴ میلی در نارسایی کلیه)
3⃣ ویتامین د۳ با دز ۲۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰ تک دز (جایگزین کلسیفرول ۲۵۰ تا ۵۰۰ میکروگرم تک دز) – سپس دز ۲۰۰۰۰ هفتگی (یا کلسیفرول ۲۰۰ هفتگی) تا روز ترخیص از بیمارستان
4⃣ تیامین ۲۰۰ میلی IV دوبار در روز
5⃣ آترواستاتین ۸۰ میلی روزانه
6⃣ منیزیم ۲ گرم IV STAT – حفظ منیژیوم بین ۲ تا ۲.۴
7⃣ رمدسیویر ۲۰۰ میلی IV دز اولیه- سپس روزانه ۱۰۰ میلی IV تا ۹ روز
8⃣ در صورت نیاز آنتی بیوتیک وسیع الطیف
9⃣ یوولمیک بودن بیمار
? در صورت افت فشار خون درمان زودرس توراپی نفرین
1⃣1⃣ درمان کمکی تنفسی در صورت نیاز

?????????

??? درمان نجات دهنده بیماران شدیدا بدحال

1⃣ Plasma exchange

2⃣ کورتون با دز بالا ۲۵۰ تا ۵۰۰ میلی متیل پردنیزولون روزانه

????????

???مونیتورینگ بیماران بستری

1⃣ در هنگام بستری
PCT, CRP, IL6 , Troponin, Ferritin,
Neutrophil/lymph ratio, D dimer ,Mg

2⃣ چک روزانه
CRP, Ferritin , D dimer, PCT,
شدت بیماری با ferritin CRP در ارتباط است

3⃣ در بیمارانی که ویتامین سی IV میگیرند چک روزانه قند ضرورت دارد

???????

??? اردر بعد از آی سی یو

1⃣ انوکساپارین ۴۰ تا ۶۰ میلی روزانه زیرجلدی
2⃣ متیل پردنیزولون خوراکی ۴۰ میلی روزانه و قطع تدریجی
3⃣ ویتامین سی ۵۰۰ دوبار در روز
4⃣ ملاتونین ۳ تا ۶ میلی هر شب

???????

??? اردر پس از ترخیص

1⃣ در نظر گرفتن پروفیلاکسی DVT
2⃣ در نظر گرفتن تیپرینگ کورتیکواسترویید
3⃣ امگا سه
4⃣ آترواستاتین ۴۰ میلی روزانه
5⃣ ملاتونین
6⃣ مولتی ویتامین شامل ویتامین ب کمپلکس و ویتامین د