ثبت شکایات و نظرات

انتقادات و پیشنهادات خود را با همکاران پشتیبانی سامانه مطرح نمایید و یا به info@sbm24.com ایمیل نمایید . همچنین در صفحه اینستاگرامی سامانه نیز میتوانید دایرکت نمایید .